برای این کار کافی است فایل htaccess را باز کنید و خطوط زیر را در آن قرار دهید

<IfModule mod_headers.c>
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; preload" env=HTTPS
</IfModule>