برای غیر فعال سازی آی پی نسخه ۶، کافی است فایل sysctl.conf را باز کرده و مقادیر زیر را در آن قرا دهید

# nano /etc/sysctl.conf
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

بعد از ذخیره سازی فایل دستور زیر را اجرا کنید

# sysctl --system -p